Share  

“แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ไร้แอลกฮอล์”

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕60

“แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่และสานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่นับวันจะถูกลืมเลือนหายไปจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและมุ่งส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาโดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี ๒๕60 ภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์” ขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้ดารงอยู่สืบไป

กิจกรรมภายในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ อาทิ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง” ฟ้อนบูชาผางปะตี๊ด จานวน 300 คน จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง จุดผางปะตี๊ดถวายเป็นพุทธบูชา สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่แจ่งเมือง การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ การประกวดเทพี - เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี ๒๕60 กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมทั่วเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการตกแต่งโคมไฟสีสันยี่เป็งเพื่อเติมแต่งแสง สี แห่งรัตติกาลยามค่าคืนของเมืองเชียงใหม่ให้สว่างไสวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพิธีเปิดงำนประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕60 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกำยน นี้ ณ ลำนด้ำนหน้ำพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้ำนนำ ตั้งแต่เวลำ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้น

 

หมำยเหตุ:

- กาหนดจุดอนุญาตให้ปล่อยโคมไฟบริเวณสะพานนวรัฐ ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 - 01.00 น. ของวันถัดไป

- การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.30 น., 21.30 น.


 


บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวี)
เลขที่ 22/4 ถนนราชภาคินัย ซอย 1
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-418720-26
โทรสาร 053-418730
อีเมลล์ info@wetv.co.th
Create Design by Cmz webdesign
โปรโมชั่น
ชำระเงิน
Q & A
สมัครสมาชิก
เพลงจาก วีทีวี
 
      ช่องภาพยนต์
      ช่องกีฬา
      ช่องทีวี ออนไลน์
      ช่องเพลง
      ช่องอื่นๆ
      ช่องการ์ตูน
      ช่องข่าว
      ช่องวาไรตี้

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

การันตีความเป็นหนึ่ง  คุ้มแบบนี้.....ต้อง

วีทีวี เคเบิลทีวี ของคนเชียงใหม่

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

หน้าหลัก   รู้จักวีทีวี     ข่าวสาร     ผังรายการ     ช่อง วีทีวี ชาแนล     แมกกาซีน    ติดต่อเรา